Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓWW naszej Poradni dzieci przyjmowane są na prośbę rodziców.
Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.


Kryteria przyjmowania dzieci:

 • dzieci przejawiające trudności w nauce o dużym nasileniu;
 • dzieci z zaburzoną komunikacją językową;
 • dzieci przybywające z doświadczeniem migracji oraz z mniejszości narodowych;


Etapy diagnozy:

 • zespól diagnostyczno-konsultacyjny: podczas indywidualnego spotkania z Rodzicami prowadzonego przez psychologa lub pedagoga dokonuje się kwalifikacji na badania diagnostyczne lub do pracy terapeutycznej;
 • odpowiednia diagnoza pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna.


Standardowe badanie psychologiczno - pedagogiczne składa się z:

 • konsultacji z rodzicem, podczas której zbierany jest wywiad dotyczący rozwoju oraz trudności dziecka,
 • 2 spotkań u psychologa, podczas których badany jest iloraz inteligencji oraz rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych, bezpośrednio odpowiadających za umiejętność uczenia się,
 • 1 spotkania u pedagoga, podczas którego badane są umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych,
 • 1 spotkania z psychologiem poświęconego omówieniu wyników badań.

Ilość spotkań może się zwiększyć w zależności od stopnia trudności ucznia. Mogą także pojawić się dodatkowe konsultacje np. u logopedy. Konsultacja jak i omówienie badań odbywa się bez udziału dziecka, a w spotkaniach diagnostycznych z psychologiem, pedagogiem czy logopedą dziecko uczestniczy samodzielnie.


Rodzic zgłaszający się na konsultację powinien przynieść: 

 • opinię ze szkoły – od wychowawcy dziecka lub nauczycieli uczących;
 • świadectwa szkolne;
 • PESEL dziecka lub w przypadku cudzoziemców numer PASZPORTU;
 • dokumentację wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych;
 • dokumentację badań medycznych, jeżeli dziecko pozostaje w specjalistycznej opiece lekarskiej;
 • zeszyty przedmiotowe i prace pisemne dziecka.