Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, która oferuje pomoc diagnostyczną i postdiagnostyczną dla uczniów krakowskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Posiada także doświadczenie w kompleksowym wspomaganiu szkół, oferuje pomoc dla pedagogów, nauczycieli i kadry kierowniczej.

Proponujemy dzieciom specjalistyczną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną przyczyn ich trudności w nauce oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne. Specjaliści udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnym, których przyczyną są: specyficzne trudności w uczeniu się, inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia komunikacji językowej (niedokształcenie mowy o typie afazji, jąkanie) oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Priorytetem pracy Poradni jest udzielanie całościowej systemowej pomocy dziecku oraz rodzinie, poprzez diagnozę aktualnymi metodami badawczymi, specjalistyczną terapię prowadzoną od początku edukacji do jej zakończenia.

Nasza Poradnia mieści się przy ul. Św. Gertrudy 2. Zlokalizowana jest na obszarze Dzielnicy I Kraków - Stare Miasto, w samym centrum miasta, przy głównym trakcie komunikacyjnym. Lokalizacja placówki i łatwość w dojeździe do niej umożliwia szybsze dotarcie dzieci i rodziców na badania i zajęcia z każdego punktu w Krakowie.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓW

W naszej Poradni dzieci przyjmowane są  na prośbę rodziców.
Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

Kryteria przyjmowania dzieci:

 • dzieci przejawiające trudności w nauce o dużym nasileniu;
 • dzieci z zaburzoną komunikacją językową;
 • dzieci przybywające z zagranicy i z mniejszości narodowych;

Etapy diagnozy:

 • zespól diagnostyczno-konsultacyjny: podczas indywidualnego spotkania z Rodzicami prowadzonego przez psycho-loga lub pedagoga dokonuje  kwalifikacji na badania diagnostyczne lub do pracy terapeutycznej;
 • odpowiednia diagnoza pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna.

Rodzic zgłaszający się na konsultację powinien przynieść:

 • opinię ze szkoły – od wychowawcy dziecka lub nauczycieli uczących;
 • świadectwa szkolne;
 • PESEL dziecka;
 • dokumentację wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych;
 • dokumentację badań medycznych, jeżeli dziecko pozostaje w specjalistycznej opiece lekarskiej;
 • zeszyty przedmiotowe i prace pisemne dziecka.
#