Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI EDUKACYJNYMI W KRAKOWIE


Wstęp Deklaracji

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci z  Niepowodzeniami Edukacyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradnia-psychologiczna.com


Data publikacji strony internetowej: 2017-12-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, 
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Strona nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:                                                          

  • nie posiada wersji kontrastowej,
  • nie ma możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
  • nie ma podwyższonego kontrastu,                                                              
  • brak fokusa dla osób niedowidzących.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.


Data sporządzenia Deklaracji:
Oświadczenie sporządzono dnia : 2022-03-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie www.poradnia-psychologiczna.com można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są Magdalena Natanek adres poczty elektronicznej m.natanek.poradnia@gmail.com oraz Małgorzata Karakuszka  adres poczty elektronicznej m.karakuszka.poradnia@gmail.com . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Dostępność architektoniczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych ponieważ znajduje się w kamienicy z 1889 r., która jest własnością  Miasta Krakowa.


W zakresie dostępności architektonicznej:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi mieści się na wysokim parterze, po dwóch stronach kamienicy. Do Pomieszczeń Poradni prowadzą schody z korytarza.

Poradnia nie posiada windy, ani podjazdu dla niepełnosprawnych.