Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

W Poradni prowadzona jest terapia dla dzieci w różnym wieku szkolnym, a także wsparcie dla rodziców.


Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne:

INDYWIDUALNE - mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, ćwiczenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, ćwiczenie małej i dużej motoryki, spostrzegawczości, myślenia logicznego, koncentracji uwagi, dokładności i precyzji, doskonalenie techniki czytania, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, poszerzanie słownictwa, utrwalanie wiadomości poznanych w szkole, utrwalanie wiadomości z zakresu ortografii. Tematyka i rodzaj ćwiczeń dobrana jest do indywidualnych potrzeb i rozwoju psychofizycznego konkretnego dziecka.


GRUPOWE - mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, ćwiczenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, ćwiczenie małej i dużej motoryki, spostrzegawczości, myślenia logicznego, koncentracji uwagi, dokładności i precyzji, doskonalenie techniki czytania, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, poszerzanie słownictwa, utrwalanie wiadomości poznanych w szkole, utrwalanie wiadomości z zakresu ortografii.


Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne z elementami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne: Celem zajęć jest praca na mocnych stronach, budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych, rozwój empatii, nauka rozpoznawania u wyrażania emocji, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwijanie asertywności, nauka umiejętności organizowania i planowania czasu wolnego.


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki: Celem jest doskonalenie umiejętności matematycznych, obniżenie lęku powodowanego niepowodzeniami w nauce matematyki.


Zajęcia "Jak się uczyć?" - celem zajęć jest diagnoza osobistych preferencji ucznia, poznanie konkretnych technik zapamiętywania i uczenia się, doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi oraz rozwijanie twórczego myślenia.


Zajęcia logopedyczne indywidualnie lub w małych grupach: Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju mowy i języka– we wszystkich aspektach tego rozwoju, wyrównywanie opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka, usprawnianie komunikacji językowej, poprawa funkcjonowania w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej, stymulowanie rozwoju funkcji słuchowych oraz korekta nieprawidłowości artykulacyjnych mających wpływ na proces czytania i czytania. Cel ten realizowany jest przy współpracy z rodzicami.


Terapia psychologiczna indywidualna, grupowa, terapia rodzin oraz interwencyjny dyżur terapeutyczny: Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej, rozwój osobisty, podniesienie samooceny, zwiększenie kontroli emocji, radzenie sobie ze stresem, zmniejszenie dolegliwości objawu, poprawa funkcjonowania poszczególnych członków rodziny.


Indywidualne zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców "Lepszy rodzic"


Terapia EEG Biofeedback: Ma na celu poprawę koncentracji uwagi i pamięci, zmniejszenie symptomów nadpobudliwości psychoruchowej.


Terapia Metodą Warnkego:  Wsparcie uczniów z dysleksją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, problemami w czytaniu i pisaniu oraz trudnościami w nauce szkolnej.