• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

mgr Małgorzata Niewodowska

Pedagog specjalny, dyrektor Poradni

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci na każdym etapie nauczania oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności  adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych; prowadzi konsultacje związane z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi oraz sprawami kierowanymi  na Zespół Orzekający, a także udziela porad rodzicom, dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, pedagogom i prowadzi szkolenia, warsztaty  dla nauczycieli, rodziców.

mgr Małgorzata Mosur

Psycholog, wicedyrektor Poradni

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania; prowadzi terapię pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także udziela porad rodzicom, nauczycielom, pedagogom,, prowadzi szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców.

mgr Jolanta Bień

Pedagog specjalny, socjoterapeutka

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami kinezjologii edukacyjnej,zajęcia socjoterapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych a także poradnictwo, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Maria Borczyk

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi konsultacje związane z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi oraz sprawami kierowanymi na Zespół Orzekający.

mgr Magdalena Biłan-Brozenbach

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi grupę terapeutyczną, terapie psychologiczną dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych a także poradnictwo, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Agnieszka Gadecka-Tomasik

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi terapie psychologiczną indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli jak również konsultacje dla rodziców mających problemy wychowawcze.

mgr Katarzyna Gorzko

Pedagog specjalny, socjoterapeuta, lektor języka polskiego jako obcego

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz uczniów z niedokształceniem mowy o typie afazji ze szkół podstawowych a także warsztaty dla dzieci w młodszym wieku szkolnym jak również poradnictwo, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Marta Masłowska

Psycholog – pedagog

Zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się o charakterze dyskalkulii oraz diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna (ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Magdalena Natanek

Pedagog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania; prowadzi terapie pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

mgr Beata Tchorzewska

Pedagog, lektor języka polskiego jako obcego

Prowadzi terapie metodą EEG-Biofeedback dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Anna Paluch

Psycholog – logopeda

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i sprawności językowej, głownie niedokształcenia mowy o typie afazji oraz diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania. Prowadzi także konsultacje dla nauczycieli uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

mgr Anna Pasek

Psycholog - logopeda

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka oraz diagnozą psychologiczną dzieci przybywających z zagranicy mających trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych; prowadzi indywidualną terapię logopedyczną, a także poradnictwo, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców.

mgr Jolanta Radoń

Pedagog

Prowadzi terapie metodą EEG-Biofeedback dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Dorota Sarna

Psycholog

Zajmuje się  diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi terapię indywidualną  dla dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin, konsultacje wychowawcze dla rodziców.

mgr Beata Sroka

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także poradnictwo, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Grażyna Witko

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapie psychologiczną i pedagogiczną, zarówno indywidualną i grupową dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach punktu konsultacyjnego- interwencja kryzysowa.

mgr Szymon Rozmus

Pedagog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi arteterapie dla uczniów, którzy chcą wzmocnić swoją koncentrację i pamięć, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapie pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

mgr Małgorzata Karakuszka

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapię pedagogiczną dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz zajęcia z elementami terapii ręki. Prowadzi konsultacje, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Anna Duda

psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy, mających trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z elementami terapii ręki dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów z inteligencją

niższą niż przeciętna oraz przybywających z zagranicy. Udziela porad rodzicom, nauczycielom i pedagogom oraz prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców.


mgr Urszula Majcher-Legawiec

pedagog

Zajmuje się wsparciem nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji (cudzoziemcami i dziećmi polskimi powracającymi do kraju po dłuższej nieobecności). Prowadzi indywidualne konsultacje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie dla uczniów i rodziców oraz konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów w szkołach na terenie Krakowa, a także szkolenia dla rad pedagogicznych.

Izabela Jackowska

logopeda,neurologopeda

  

Logopeda, neurologopeda, pedagog. Od ponad 20-lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Szczególne miejsce w jej praktyce zajmują dzieci, u których mowa rozwija się z opóźnieniem lub w sposób zaburzony. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu integracyjnym, poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz ośrodku dla dzieci afatycznych w Krakowie. Ceni sobie współpracę z innymi specjalistami. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Logopedów, była przez kilka lat koordynatorem Akcji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych na terenie Małopolski i Podkarpacia. Współorganizowała wiele konferencji dla logopedów. Jest autorką programu profilaktyki logopedycznej i książeczek terapeutycznych dla dzieci,a także współautorką publikacji „Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu. Poradnik dla nauczycieli”. Dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli i terapeutów.  Jej zawód – to pasja.

Aleksandra Białek

psycholog

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania, a także prowadzi poradnictwo i warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W pracy terapeutycznej wykorzystuje elementy terapii poznawczo – behawioralnej, Treningu Umiejętności Społecznych, treningu twórczego myślenia oraz techniki dramy.

Barbara Woszczyna

psycholog