Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

mgr Małgorzata Niewodowska

Pedagog specjalny, dyrektor Poradni

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci na każdym etapie nauczania oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności  adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych; prowadzi konsultacje związane z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi oraz sprawami kierowanymi  na Zespół Orzekający, a także udziela porad rodzicom, dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, pedagogom i prowadzi szkolenia, warsztaty  dla nauczycieli, rodziców.

mgr Marta Masłowska

Psycholog, pedagog, Wicedyrektor Poradni

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych u dzieci na każdym etapie nauczania. Specjalizuje się w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się o charakterze dyskalkulii. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z ryzykiem dyskalkulii, ze zdiagnozowaną dyskalkulią oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna, a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Maria Borczyk

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi konsultacje związane z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi oraz sprawami kierowanymi na Zespół Orzekający.

mgr Magdalena Biłan-Brozenbach

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi grupę terapeutyczną, terapie psychologiczną dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także poradnictwo, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Katarzyna Gorzko

Pedagog specjalny, socjoterapeuta, lektor języka polskiego jako obcego

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz uczniów z niedokształceniem mowy o typie afazji ze szkół podstawowych, a także warsztaty dla dzieci w młodszym wieku szkolnym jak również poradnictwo, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Jolanta Bień

Pedagog specjalny, socjoterapeutka

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania oraz diagnozę pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzi grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami kinezjologii edukacyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętną ze szkół podstawowych, a także poradnictwo, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Magdalena Natanek

Pedagog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania; prowadzi terapie pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

mgr Beata Tchorzewska

Pedagog, lektor języka polskiego jako obcego

Prowadzi terapie metodą EEG-Biofeedback dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Anna Pasek

Psycholog - logopeda

Zajmuje się diagnozą psychologiczną i logopedyczną dzieci mających trudności edukacyjne, współwystępujące z zaburzeniami mowy i sprawności językowej, a także diagnozą dzieci przybywających z zagranicy, mających trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych . Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną, a także porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

mgr Jolanta Radoń

Pedagog

Prowadzi terapie metodą EEG-Biofeedback dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

mgr Beata Sroka

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także poradnictwo, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Grażyna Witko

Psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapie psychologiczną i pedagogiczną, zarówno indywidualną i grupową dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach punktu konsultacyjnego- interwencja kryzysowa.

mgr Szymon Rozmus

Pedagog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi arteterapie dla uczniów, którzy chcą wzmocnić swoją koncentrację i pamięć, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapie pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

mgr Małgorzata Karakuszka-Baran

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, logopeda

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych na każdym etapie nauczania; prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapię pedagogiczną dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz zajęcia z elementami terapii ręki. Prowadzi konsultacje, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Prowadzi także badania przesiewowe Platformą Badań Zmysłów.

mgr Anna Duda

psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy, mających trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z elementami terapii ręki dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz przybywających z zagranicy. Udziela porad rodzicom, nauczycielom i pedagogom oraz prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców.


mgr Urszula Majcher-Legawiec

pedagog

Zajmuje się wsparciem nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji (cudzoziemcami i dziećmi polskimi powracającymi do kraju po dłuższej nieobecności). Prowadzi indywidualne konsultacje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie dla uczniów i rodziców oraz konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów w szkołach na terenie Krakowa, a także szkolenia dla rad pedagogicznych.

mgr Kaja Kowynia-Pietraszek

psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania; prowadzi terapię psychologiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  a także udziela porad rodzicom, nauczycielom, pedagogom, prowadzi szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców.  

mgr Izabela Kaznowska

psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci na każdym etapie nauczania; prowadzi terapię psychologiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  a także udziela porad rodzicom, nauczycielom, pedagogom, prowadzi szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców.  

mgr Bożena Ruta

pedagog specjalny – logopeda

Zajmuje się terapią zaburzeń mowy i języka. Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą jąkającą się, prowadzi indywidualną i grupową terapię logopedyczną.

mgr Marta Bujas

logopeda

Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i sprawności językowej, głównie niedokształcenia mowy o typie afazji. Diagnozuje  i prowadzi terapię logopedyczną dzieci dwujęzycznych.

mgr Olena Horobets

psycholog traumy

Prowadzi konsultacje w języku ukraińskim z rodzicami dzieci, które doświadczyły traumy wojennej w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Patrycja Mikke

psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania; prowadzi terapię psychologiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami koncentracji uwagi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  a także udziela porad rodzicom, nauczycielom, pedagogom, prowadzi szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców. Prowadzi diagnostykę w języku rosyjskim oraz angielskim.

mgr Ewa Dybowicz

psycholog

Prowadzi zajęcia terapeutyczne Metodą Warnkego dla dzieci z trudnościami w nauce, problemami w nauce czytania i pisania, z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz u tych, u których dysleksję już zdiagnozowano, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z trudnościami w koncentracji, zapamiętywaniu, w pracy wśród zakłócających dźwięków.

mgr Justyna Morawiecka

psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci oraz diagnozą dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania; prowadzi terapię psychologiczną/pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami koncentracji uwagi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  a także udziela porad rodzicom. Prowadzi diagnostykę w języku polskim i angielskim.


mgr Yulia Shilenko

psycholog

Zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci oraz dzieci przybywających z zagranicy mającymi trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą i z mniejszości narodowych na każdym etapie nauczania. Udziela porad rodzicom. Prowadzi diagnostykę w języku rosyjskim.