• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych,


W roku szk. 2019/2020 proponujemy kontynuację działań dla szkół dotychczas objętych wsparciem.Podobnie jak w ubiegłym roku zapraszamy Państwa do współpracy. Informujemy, iż nadal możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z naszą Poradnią oraz organizowanie spotkań dla Animatorów Rozwoju Szkoły. W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia konsultacji. Ponadto Specjalistyczna Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/20 planuje kontynuację realizacji projektu „O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci  i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków”. Autorem i koordynatorem merytorycznym programu jest Stanisław Bobula. Informacje o programie w załączeniu (program o Uśmiech Dziecka S.Bobula.pdf)

Celem projektu jest wdrożenie do praktyki szkolnej założeń wybranych, rekomendowanych przez MEN programów  w procesie wychowawczym oraz we współpracy z rodzicami. 

W ramach współpracy oferujemy wsparcie w:

- diagnozie potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej z wykorzystaniem alternatywnych i tradycyjnych metod ewaluacji,

- opracowaniu szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych uwzględniających wyniki diagnozy,

- opracowaniu form wsparcia: udział nauczycieli w konkretnym programie (szkolenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych),konsultacje grupowe i indywidualne

specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- wdrażaniu założeń programowych do praktyki szkolnej,

- bieżącym monitoringu i ewaluację.

Formę wspomagania w 2019/2020 r prosimy zaznaczyć w Karcie Wspomaganie -2019-2020

Prosimy przesłać ją do naszej Poradni na adres mailowy spppddzne@gmail.com z dopiskiem "WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ" Karta zgłoszenia- Wspomaganie 2019-2020.doc


Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić  także poprzez:

kontakt telefoniczny: tel. 12 422 43 83;

kontakt mailowy : spppddzne@gmail.com

Kontakt w zakresie wspomagania:

Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół spppddzne@gmail.com

Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:

Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05, ewadybowicz@gmail.com


Zapraszamy do dalszej współpracy!


Z poważaniem

Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPPDDZNE