• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

W roku szk. 2018/19 zaplanowaliśmy kontynuację działań w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół. Podobnie jak w ubiegłym roku zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie procesowego lub problemowego wspomagania, na dotychczasowych znanych już Państwu zasadach współpracy. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Na tej bazie budowana jest oferta doskonalenia dla nauczycieli. Dla szkół objętych procesowym wspomaganiem w poprzednich latach proponujemy ofertę dostosowaną do potrzeb rozwojowych placówki. Zapraszamy także nowe placówki zainteresowane uzyskaniem wsparcia za pośrednictwem SPPPDZNE.
Wspomaganie może przebiegać w dwóch formach:
• Wspomaganie procesowe obejmuje przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły, określenie form wsparcia, wdrażanie zaplanowanych działań, monitoring i ewaluację prowadzonych działań
• Wspomaganie problemowe obejmuje wsparcie na wybranych etapach lub etapie procesu.
Informujemy, iż nadal możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z Organizatorami Rozwoju Szkoły oraz organizowanie spotkań dla Animatorów Rozwoju Szkoły. W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia konsultacji.
Ponadto szkołom, które zgłosiły taka potrzebę oferujemy wsparcie w postaci realizacji projektu  „O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków.

Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Na tej bazie budowana jest oferta doskonalenia dla nauczycieli. 

Udział w procesie należy zgłaszać do naszej poradni poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na naszej stronie internetowej. Proponujemy również wykorzystanie Karta zgoszenia- Wspomaganie1 2018.doc i przesłanie jej do naszej Poradni na adres mailowy spppddzne@gmail.com  z dopiskiem "WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ" (Karta w załączeniu).

Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić poprzez:
-kontakt telefoniczny: tel. 12 422 43 83;
-kontakt mailowy : spppddzne@gmail.com
Kontakt w zakresie wspomagania:
Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół spppddzne@gmail.com
Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:
Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05,
ewadybowicz@gmail.com