• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Dr Dominika Bucko

Koordynator sieci Dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego, jako obcego/drugiego

Pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego dorosłych i młodzieży na różnych poziomach zaawansowania. Prowadzi także zajęcia z metodyki nauczania oraz strategii rozumienia tekstu oraz zastosowania najnowszych technologii w nauczaniu języków obcych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Jest współautorką interaktywnej platformy do nauki języka polskiego jako obcego dla początkujących-  popolskupopolsce.edu.pl oraz podręcznika o tym samym tytule. Jest także egzaminatorem podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauczania wspomaganego komputerowo, strategii wybieranych przez uczących się oraz podejścia zorientowanego na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

Renata Flis

Doradca metodyczny, koordynator sieci dla koordynatorów sieci metodycznych i problemowych

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, trener, coach. Wieloletni doradca metodyczny do spraw kształcenia integracyjnego, obecnie doradca metodyczny zajmujący się organizowaniem wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli

w Gminie Miejskiej Kraków.  Autorka książek i  publikacji. Autor i realizator innowacji pedagogicznych. Stale współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W ostatnim czasie autor i realizator scenariusza warsztatów dla konsultantów  ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski w zakresie wspomagania nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Organizator wielu konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli  z całej Polsce. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „ Wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków”. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji

Narodowej II Stopnia oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa.

Wiesława Kubieniec

Koordynator sieci Warsztat pracy nauczyciela w klasach I –III szkoły podstawowej

Nauczyciel dyplomowany,  edukacji wczesnoszkolnej. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu kształcenia integracyjnego i rewalidacji indywidualnej w  Szkole Podstawowej nr 41 w Krakowie. Autorka i realizatorka programów nauczania i innowacji pedagogicznych , między innymi : „Autorska koncepcja pracy z klasą od „0” do klasy 3”, „ Innowacyjny program pracy z klasą – zintegrowana edukacja” , „ Edukacja zdrowotna w kształceniu zintegrowanym”,  „Rozwój przez edukację  – zajęcia plastyczne”. Równocześnie od wielu lat jest liderem zespołu nauczycieli I etapu edukacyjnego i wielokrotnym opiekunem stażu nauczycieli różnych specjalności.  Bardzo lubi pomagać innym, niekoniecznie licząc na odwzajemnienie – ceni współpracę i dzielenie się doświadczeniem, organizowała wiele  lekcji otwartych dla nauczycieli, lekcje ćwiczeniowe dla studentów, szkolenia Rad Pedagogicznych i zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

Jarosław Ligęza

Koordynator sieci Umiejętności coachingowe w organizacji efektywnej współpracy z rodzicami i dziećmi.

Psycholog, trener, coach. Absolwent kilku zaawansowanych szkół trenerskich oraz szkoły coachingu organizowanej przez Erickson College w Vancouver.  Specjalizuje się  w zastosowaniu kreatywności, coachingu w edukacji i biznesie.Ponadto prowadzi  treningi umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych. Zrealizował ponad 1000 godzin autorskich szkoleń. W swojej pracy z ludźmi łączy wiedzę i doświadczenie z pasją.

Izabela Jackowska

Koordynator sieci Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm, jąkanie.

Logopeda, neurologopeda, pedagog. Od ponad 20-lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Szczególne miejsce w jej praktyce zajmują dzieci, u których mowa rozwija się z opóźnieniem lub w sposób zaburzony. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu integracyjnym, poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz ośrodku dla dzieci afatycznych w Krakowie. Ceni sobie współpracę z innymi specjalistami. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Logopedów, była przez kilka lat koordynatorem Akcji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych na terenie Małopolski i Podkarpacia. Współorganizowała wiele konferencji dla logopedów. Jest autorką programu profilaktyki logopedycznej i książeczek terapeutycznych dla dzieci,a także współautorką publikacji „Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu. Poradnik dla nauczycieli”. Dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli i terapeutów.  Jej zawód – to pasja.


Ewa Dybowicz

Koordynator sieci dla Organizatorów Rozwoju Szkół i Animatorów Rozwoju Szkół

Psycholog

Urszula Majcher-Legawiec

Koordynator sieci Dla dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracji i wielokulturowości

Zajmuje się wsparciem metodycznym nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji (cudzoziemcami i dziećmi polskimi powracającymi do kraju po dłuższej nieobecności). Prowadzi indywidualne konsultacje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie dla uczniów i rodziców oraz konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów w szkołach na terenie Krakowa, a także szkolenia dla rad pedagogicznych.