Dominika Izdebska-Długosz

Koordynator sieci dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego, jako obcego/drugiego

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 18 lat uczy obcokrajowców języka polskiego i polskiej kultury. Specjalizuje się w nauczaniu polskiego systemu językowego osób władających językami wschodniosłowiańskimi: Ukraińców, Rosjan i Białorusinów. Bada błędy gramatyczne tych grup i opracowuje metody, techniki oraz ćwiczenia pomagające przezwyciężać najczęstsze problemy z polszczyzną tych uczniów. Autorka podręcznika z ćwiczeniami gramatycznymi dla Ukraińców pt. „Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1-B1)” z powodzeniem wykorzystywanego także w szkołach w pracy z uczniami pochodzącymi z Ukrainy. Autorka monografii poświęconej polonistom szkolnym i ich powinnościom oraz wielu artykułów naukowych, dotyczących zarówno nauczania języka polskiego jako obcego, jak i problemów związanych z migracją Ukraińców do Polski.

Renata Flis

Doradca metodyczny, koordynator sieci dla koordynatorów sieci metodycznych i problemowych

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, trener, coach. Wieloletni doradca metodyczny do spraw kształcenia integracyjnego, obecnie doradca metodyczny zajmujący się organizowaniem wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli

w Gminie Miejskiej Kraków.  Autorka książek i  publikacji. Autor i realizator innowacji pedagogicznych. Stale współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W ostatnim czasie autor i realizator scenariusza warsztatów dla konsultantów  ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski w zakresie wspomagania nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Organizator wielu konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli  z całej Polsce. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „ Wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków”. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji

Narodowej II Stopnia oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa.

Wiesława Kubieniec

Koordynator sieci: Sieć nauczycieli wychowawców dla klas I–III szkoły podstawowej

Nauczyciel dyplomowany,  edukacji wczesnoszkolnej. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu kształcenia integracyjnego i rewalidacji indywidualnej w  Szkole Podstawowej nr 41 w Krakowie. Autorka i realizatorka programów nauczania i innowacji pedagogicznych , między innymi : „Autorska koncepcja pracy z klasą od „0” do klasy 3”, „ Innowacyjny program pracy z klasą – zintegrowana edukacja” , „ Edukacja zdrowotna w kształceniu zintegrowanym”,  „Rozwój przez edukację  – zajęcia plastyczne”. Równocześnie od wielu lat jest liderem zespołu nauczycieli I etapu edukacyjnego i wielokrotnym opiekunem stażu nauczycieli różnych specjalności.  Bardzo lubi pomagać innym, niekoniecznie licząc na odwzajemnienie – ceni współpracę i dzielenie się doświadczeniem, organizowała wiele  lekcji otwartych dla nauczycieli, lekcje ćwiczeniowe dla studentów, szkolenia Rad Pedagogicznych i zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

Jarosław Ligęza

Koordynator sieci Twórcze metody pracy z uczniami na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych

Psycholog, trener, coach. Absolwent kilku zaawansowanych szkół trenerskich oraz szkoły coachingu organizowanej przez Erickson College w Vancouver.  Specjalizuje się  w zastosowaniu kreatywności, coachingu w edukacji i biznesie.Ponadto prowadzi  treningi umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych. Zrealizował ponad 1000 godzin autorskich szkoleń. W swojej pracy z ludźmi łączy wiedzę i doświadczenie z pasją.

Ewa Dybowicz

Koordynator sieci dla Organizatorów Rozwoju Szkół i Animatorów Rozwoju Szkół

Psycholog

Radosław Świergosz

Koordynator sieci dla Dyrektorów - Bezpieczna Szkoła

Trener z 10-letnim doświadczeniem szkoleniowym pracy z nauczycielami w wymiarze 5000 h. Specjalizuje się w umiejętnościach miękkich nauczycieli przydatnych przy współpracy w RP, komunikacji z rodzicami, zarządzaniu konfliktem, czy rozwoju osobistym nauczycieli. W procesowym wspomaganiu w Gminie Miejskiej Kraków obecny od 2015 roku jako ekspert (szkoleniowiec) oraz koordynator sieci. Wyznaje zasadę, że "jeśli chcesz zmienić to co otrzymujesz, musisz zmienić to co dajesz".

Stanisław Bobula

Koordynator sieci: Wyzwania edukacyjne XXI wieku

Adrianna Kloskowska

Koordynator sieci: Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm

Paulina Rutkowska

Koordynator sieci: Praca z uczniami z trudnościami w komunikowaniu się

Anna Ryszka

Koordynator sieci: Interwencja w kryzysie - Bezpieczna Szkoła

Urszula Majcher-Legawiec

Koordynator sieci: Sieć dla asystentów/mediatorów kulturowych

Zyta Czechowska

Koordynator sieci wsparcia dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego oraz szkolnych specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami