• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Dominika Izdebska-Długosz

Koordynator sieci dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego, jako obcego/drugiego

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 18 lat uczy obcokrajowców języka polskiego i polskiej kultury. Specjalizuje się w nauczaniu polskiego systemu językowego osób władających językami wschodniosłowiańskimi: Ukraińców, Rosjan i Białorusinów. Bada błędy gramatyczne tych grup i opracowuje metody, techniki oraz ćwiczenia pomagające przezwyciężać najczęstsze problemy z polszczyzną tych uczniów. Autorka podręcznika z ćwiczeniami gramatycznymi dla Ukraińców pt. „Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1-B1)” z powodzeniem wykorzystywanego także w szkołach w pracy z uczniami pochodzącymi z Ukrainy. Autorka monografii poświęconej polonistom szkolnym i ich powinnościom oraz wielu artykułów naukowych, dotyczących zarówno nauczania języka polskiego jako obcego, jak i problemów związanych z migracją Ukraińców do Polski.

Renata Flis

Doradca metodyczny, koordynator sieci dla koordynatorów sieci metodycznych i problemowych

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, trener, coach. Wieloletni doradca metodyczny do spraw kształcenia integracyjnego, obecnie doradca metodyczny zajmujący się organizowaniem wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli

w Gminie Miejskiej Kraków.  Autorka książek i  publikacji. Autor i realizator innowacji pedagogicznych. Stale współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W ostatnim czasie autor i realizator scenariusza warsztatów dla konsultantów  ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski w zakresie wspomagania nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Organizator wielu konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli  z całej Polsce. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „ Wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków”. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji

Narodowej II Stopnia oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa.

Wiesława Kubieniec

Koordynator sieci Warsztat pracy nauczyciela w klasach I –III szkoły podstawowej

Nauczyciel dyplomowany,  edukacji wczesnoszkolnej. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu kształcenia integracyjnego i rewalidacji indywidualnej w  Szkole Podstawowej nr 41 w Krakowie. Autorka i realizatorka programów nauczania i innowacji pedagogicznych , między innymi : „Autorska koncepcja pracy z klasą od „0” do klasy 3”, „ Innowacyjny program pracy z klasą – zintegrowana edukacja” , „ Edukacja zdrowotna w kształceniu zintegrowanym”,  „Rozwój przez edukację  – zajęcia plastyczne”. Równocześnie od wielu lat jest liderem zespołu nauczycieli I etapu edukacyjnego i wielokrotnym opiekunem stażu nauczycieli różnych specjalności.  Bardzo lubi pomagać innym, niekoniecznie licząc na odwzajemnienie – ceni współpracę i dzielenie się doświadczeniem, organizowała wiele  lekcji otwartych dla nauczycieli, lekcje ćwiczeniowe dla studentów, szkolenia Rad Pedagogicznych i zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

Jarosław Ligęza

Koordynator sieci Twórcze metody pracy z uczniami na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych

Psycholog, trener, coach. Absolwent kilku zaawansowanych szkół trenerskich oraz szkoły coachingu organizowanej przez Erickson College w Vancouver.  Specjalizuje się  w zastosowaniu kreatywności, coachingu w edukacji i biznesie.Ponadto prowadzi  treningi umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych. Zrealizował ponad 1000 godzin autorskich szkoleń. W swojej pracy z ludźmi łączy wiedzę i doświadczenie z pasją.

Izabela Jackowska

Koordynator sieci Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm

Logopeda, neurologopeda, pedagog. Od ponad 20-lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Szczególne miejsce w jej praktyce zajmują dzieci, u których mowa rozwija się z opóźnieniem lub w sposób zaburzony. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu integracyjnym, poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz ośrodku dla dzieci afatycznych w Krakowie. Ceni sobie współpracę z innymi specjalistami. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Logopedów, była przez kilka lat koordynatorem Akcji Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych na terenie Małopolski i Podkarpacia. Współorganizowała wiele konferencji dla logopedów. Jest autorką programu profilaktyki logopedycznej i książeczek terapeutycznych dla dzieci,a także współautorką publikacji „Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu. Poradnik dla nauczycieli”. Dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli i terapeutów.  Jej zawód – to pasja.


Ewa Dybowicz

Koordynator sieci dla Organizatorów Rozwoju Szkół i Animatorów Rozwoju Szkół

Psycholog

Radosław Świergosz

Koordynator sieci dla Dyrektorów - Bezpieczna Szkoła

Trener z 10-letnim doświadczeniem szkoleniowym pracy z nauczycielami w wymiarze 5000 h. Specjalizuje się w umiejętnościach miękkich nauczycieli przydatnych przy współpracy w RP,
komunikacji z rodzicami, zarządzaniu konfliktem, czy rozwoju osobistym nauczycieli. W procesowym wspomaganiu w Gminie Miejskiej Kraków obecny od 2015 roku jako ekspert
(szkoleniowiec) oraz koordynator sieci. Wyznaje zasadę, że "jeśli chcesz zmienić to co otrzymujesz, musisz zmienić to co dajesz".

Bożena Ruta

Koordynator sieci dla nauczycieli dzieci jąkających się w różnym wieku szkolnym

Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, logopeda. Przez wiele lat pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Krakowie, a także jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi. W latach 2008-2012 ekspert komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Prowadziła zajęcia otwarte dla studentów pedagogiki specjalnej i logopedii. Zajmuje się dziećmi z zaburzeniami komunikacji i niepłynnością mowy, od 2013 roku działa aktywnie w krakowskim Klubie J zrzeszającym dorosłe osoby jąkające się. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami, logopedami i rodzicami dzieci.

Stanisław Bobula

Koordynator sieci Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży