Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (link tutaj) rodzice/opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczeń mogą wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia, jako formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 


Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeznaczonej dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

 • wspólnie z oddziałem szkolnym,
 • indywidualnie z uczniem.

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację określającą:

 • trudności w funkcjonowaniu ucznia w  szkole;
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w  szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
 • w przypadku ucznia uczęszczającego do  szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole;
 • kserokopię opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Wszelkie dokumenty potrzebne do pobrania i złożenia wniosku o wydanie opinii przez naszą poradnię są dostępne do pobrania poniżej.


INFORMACJA DLA SZKÓŁ

Przed wydaniem opinii poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Po wpłynięciu wniosku rodzica, a przed wydaniem opinii przez poradnię, powinno zostać zorganizowane spotkanie zespołu do spraw organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla danego ucznia, na którym obecni rodzice, pełnoletni uczeń, nauczyciele, specjaliści szkolni oraz pracownicy poradni przeprowadzą wspomnianą analizę funkcjonowania ucznia i efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania zdalnie.


Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej obejmuje:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
 • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;
 • działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w  danej szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.


Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii psychologiczno-pedagogicznej tygodniowy wymiar godzin zajęć zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.


Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

 • uczniów objętych kształceniem specjalnym, 
 • uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.Opracowano na podstawie   

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach