Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Jeżeli chcę zapisać dziecko do Poradni, czy muszę posiadać skierowanie?

Nie, nie trzeba skierowania. Do Poradni zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni.


Jak wygląda badanie w Poradni?

Standardowe badanie psychologiczno - pedagogiczne składa się z:

 • konsultacji z rodzicem, podczas której zbierany jest wywiad dotyczący rozwoju oraz trudności dziecka,
 • 2 spotkań u psychologa, podczas których badany jest iloraz inteligencji oraz rozwój funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • 1 spotkania u pedagoga, podczas którego badane są umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych,
 • 1 spotkania z psychologiem poświęconego omówieniu wyników badań.
 • Ilość spotkań może się zwiększyć w zależności od stopnia trudności ucznia. Mogą także pojawić się dodatkowe konsultacje np. u logopedy. Konsultacja jak i omówienie badań odbywa się bez udziału dziecka, a w spotkaniach diagnostycznych z psychologiem, pedagogiem czy logopedą dziecko uczestniczy samodzielnie.

Czy powinnam coś zabrać na pierwsze spotkanie z psychologiem?

Na konsultacje należy zabrać ze sobą PESEL (lub w przypadku cudzoziemców numer PASZPORTU), książeczkę zdrowia dziecka, wszelkie posiadane dokumenty (świadectwa szkolne, opinia ze szkoły, opinia specjalistów pracujących z dzieckiem, wyniki badań lekarskich), zeszyty, w których dziecko dużo pisze np. z języka polskiego,historii, biologii.


Co córka powinna zabrać na badania?

Uczniowie na badania powinni zabrać ze sobą:

 • dobry humor :),
 • coś do pisania (młodsi - ołówek, starsi - długopis/pióro),
 • coś do jedzenia i picia,
 • zeszyty szkolne na badanie pedagogiczne.

Czy moje dziecko po wykonaniu badania będzie mogło korzystać z zajęć w Poradni?

Oczywiście, że tak. Jeżeli diagnoza zostanie zakończona, będziecie Państwo mogli zapisać dziecko na zajęcia w zależności od jego potrzeb. Na każdy nowy rok szkolny zapisy zazwyczaj rozpoczynamy pod koniec roku szkolnego w czerwcu.


W jaki sposób mogę skontaktować się z pracownikami Poradni?

Z pracownikami Poradni można kontaktować się poprzez:

 • ogólny telefon placówki,
 • drogą mailową. Każdy pracownik posiada swojego maila, który znajduje się na stronie internetowej Poradni.

Co w przypadku jeśli nie mogę przyjść na umówioną wizytę?

W przypadku, jeżeli nie będziecie mogli Państwo przybyć na umówioną w Poradni wizytę, prosimy o przekazanie takiej informacji telefonicznie do sekretariatu Poradni.


Czy po badaniach przeprowadzonych w poradni dostanę ich opis?

Tak. Po zakończonym procesie diagnostycznym w poradni, otrzymacie Państwo opinię psychologiczno-pedagogiczną lub opinię psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną, w zależności od tego, jakie badania zostaną przeprowadzone. Wyniki badań są omawiane z rodzicem przez psychologa prowadzącego po zakończeniu procesu diagnostycznego, a opinia jest dostępna do odbioru w sekretariacie Poradni. Czas wystawienia opinii od ostatniego spotkania z dzieckiem wynosi 30 dni. Czasami, w zależności od okoliczności, czas wydania opinii może być zarówno krótszy, jak i w uzasadnionych sytuacjach losowych - dłuższy.


Gdzie mogę pobrać i złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Dokumenty do uzupełnienia, potrzebne do złożenia wniosku na Zespół Orzekający możecie Państwo pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Poradni oraz w formie papierowej w sekretariacie Poradni. Komplet uzupełnionych dokumentów można złożyć w sekretariacie Poradni.


Kto może skorzystać z usług Poradni?

Poradnia przyjmuje dzieci w wieku szkolnym, które uczęszczają do szkoły na terenie Krakowa. Kryteria przyjmowania dzieci:

 • dzieci przejawiające trudności w nauce o dużym nasileniu;
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • dzieci przybywające i powracające z zagranicy, wielojęzyczne i z mniejszości narodowych.

Czy usługi Poradni są płatne?

Nie. Wszelkie usługi oferowane przez Poradnię są bezpłatne.


Czy moje dziecko może samodzielnie przyjść i wrócić z Poradni?

Do Poradni dziecko powinien przyprowadzić i odebrać rodzic, opiekun prawny lub osoba dorosłą, którą dziecko zna. Uczniowie od klasy VI, w wyjątkowych sytuacjach, mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców. Wzór zgody znajduje się w dokumentach do pobrania dla Rodzica na stronie internetowej Poradni.


Czu pani psycholog lub pedagog w razie kłopotów mojego syna może skontaktować się ze szkołą?

Oczywiście. Podpisując zgodę na badanie, podpisujecie Państwo również punkt dotyczący kontaktów z pracownikami szkoły. Od kilku lat pracownicy naszej Poradni po wykonaniu diagnozy lub nasileniu się trudności, na prośbę rodziców kontaktują się na bieżąco ze szkolnymi specjalistami, wychowawcą czy innymi nauczycielami.


Kiedy powinnam wykonać kolejne badanie dziecka? Czy opinia psychologiczno - pedagogiczna ma jakiś termin ważności?

Opinie nie mają tzw. „terminu ważności”, ale mogą wskazywać okres do następnego badania. Zazwyczaj kolejne badanie nie powinno odbywać się szybciej niż po upływie dwóch lat. Często opinia wydana po klasie III ważna jest do końca edukacji (w przypadku stwierdzenia specyficznych trudności w uczeniu się). Zależy to od rozstrzygnięć obowiązujących aktów prawnych, ale przede wszystkim od indywidualnych potrzeb dziecka. Każdorazowo odpowiedzi na ten temat udzieli specjalista badający konkretne dziecko.


Gdzie mogę pobrać i złożyć dokumenty na Zindywidualizowaną Ścieżkę Kształcenia?

Dokumenty do uzupełnienia, potrzebne do złożenia wniosku o Zindywidualizowaną Ścieżkę Kształcenia możecie Państwo pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Poradni oraz w formie papierowej w sekretariacie Poradni. Komplet uzupełnionych dokumentów można złożyć w sekretariacie Poradni.


Czy dziecko może zostać zgłoszone na badania do poradni przez szkołę/nauczyciela?

Nie, szkoła nie może zgłosić dziecka na badanie, może jedynie skierować rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia do naszej placówki. Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń formalnie zgłaszają ucznia do Poradni i podpisują zgodę na udział w badaniu.


Kto przekazuje opinię do szkoły?

Opinię powinien przekazać rodzic, ale formalnie nie jest do tego zobowiązany. Przekazanie opinii szkole nie leży w zakresie zadań Poradni. Poradnia kontaktuje się ze szkołą w sprawie dziecka w trakcie procesu diagnostycznego lub po jego zakończeniu jeśli rodzic wyrazi na to pisemną zgodę.


Jak się umówić na wizytę w Poradni?

Należy zadzwonić do sekretariatu Poradni i zapisać się na wyznaczony termin konsultacji z psychologiem. Psycholog podczas konsultacji ocenia potrzebę przeprowadzenia pogłębionej diagnozy. Jeśli jest taka istnieje - przekazuje rodzicowi terminy spotkań ze specjalistami.


Jaki jest czas oczekiwania na konsultację/diagnozę?

To zależy od możliwości organizacyjnych Poradnia a także od momentu roku szkolnego, w którym dziecko zostaje zgłoszone. Najwięcej zgłoszeń jest na początku i na końcu roku szkolnego, a także na przełomie semestrów. Zazwyczaj jest to okres między dwoma tygodniami, a dwoma miesiącami.