Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Zgodnie z §2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych dotyczącego organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nasza Poradnia realizuje zadania w wymienionym wyżej zakresie.


Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę, jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.


Wspomaganie prowadzone przez  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi obejmuje:

  1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  4. monitoring oraz wspólną ocenę efektów wraz z opracowaniem wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Procesowe wspomaganie  prowadzone przez SPPPDDZNE poprzez wywiad z dyrektorem,  warsztat diagnostyczny z radą pedagogiczną  daje możliwość aby  szkoła, przedszkole lub inna placówka oświatowa mogły uświadomić siebie swoje mocne stron oraz określić obszary w  których widzą szansę  rozwojową. Szkolenia i późniejsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności aktywizuje wszystkich nauczycieli oraz dobrze przeprowadzona diagnoza a później  wdrażanie, wykorzystanie doskonalonych umiejętności wpływają na podniesienie, jakości pracy szkoły i wpływają  na osiągnięcie  sukcesu edukacyjnego uczniów.


Po  etapie diagnozy i różnorodnych formach doskonalenia, niezmierne istotne  jest wdrażanie, aby proces wspomagania nie był identyfikowany jedynie ze szkoleniami. W ciągu całego procesu wspomagania  monitorowane są działania oraz oceniane efekty wdrażania. 


We wspomaganiu uczestniczą wszyscy pracownicy poradni pełniący rolę Organizatorów Rozwoju Szkoły współpracując z Animatorami Rozwoju Szkół.