Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

HISTORIA PORADNI

Historia krakowskiego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego zaczęła się 1 marca 1957r.,  kiedy utworzono Poradnię Zawodową w Krakowie. Od 1 sierpnia 1965r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty poradnia przyjęła nazwę Okręgowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej. Już w roku 1973 oprócz Okręgowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej działały w Krakowie 4 poradnie dzielnicowe dla dzielnic: Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze. We wrześniu 1975. zmieniono nazwę Poradni Okręgowej na Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową, później zaczęła funkcjonować nazwa Wojewódzka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

W 1991r. decyzją ówczesnych władz Wojewódzka Poradnia została przekształcona na trzy poradnie : Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (aktualnie Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej), Krakowski Ośrodek Terapii (aktualnie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii) oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , której rejonem działania było część szkół znajdujących się w dzielnicy Podgórze.

Poradnia ta dała początek Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi. W latach 1991 – 1993 poradnia miała swoją siedzibę przy ulicy Koszykarskiej, od 1993r. siedziba poradni znajduje się na ul. Św. Gertrudy 2 w Krakowie. Od tego czasu potocznie, przez rodziców, dzieci, nauczycieli nazywana jest „poradnią z Gertrudy”.

W związku z dużym zapotrzebowaniem diagnozy i terapii dzieci z dysleksją w 1994r. poradnia decyzją organu prowadzącego, została przekształcona na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Dla Dzieci Dyslektycznych. Od tego czasu poradnia miała otaczać swoją opieką uczniów z gminy miejskiej Kraków, którzy mają trudności w nauce o charakterze dysleksji rozwojowej.

Pojawia się pytanie: Dlaczego ta placówka miała zająć się tym tematem?

Odpowiedź nasuwa się tylko jedna: psycholodzy, pedagodzy pracujący wówczas w naszej poradni, byli wyspecjalizowani w tym obszarze. Niezwykle ważną osobą, która przyczyniła się do przekształcenia placówki była pani pedagog mgr Lena Szyndler, prekursorka wiedzy na temat dysleksji, autorka książek z zakresu terapii dzieci z dysleksją. Pani Lena Szyndler aktywnie współpracowała z panią profesor Martą Bogdanowicz oraz Polskim Towarzystwem Dysleksji, walczyła o prawa uczniów z dysleksją do możliwości dostosowania do ich specyficznych dysfunkcji sposobu nauczania i ocenianiaw szkole oraz warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Dyrektorem Poradni przy ul. Św. Gertrudy w latach 1991 – 2002 była pani psycholog, znakomity diagnosta mgr Ewa Konieczko – Orbitowska. W latach 1994 – 2002 większość uczniów szukających w naszej poradni porady, pomocy, uczęszczała do szkół mieszczących się w dawnym rejonie poradni. Z każdym rokiem przybywało chętnych osób do uzyskania porady, pomocy, diagnozy, terapii z całego miasta Krakowa.

W 2002 roku dyrektorem poradni została pani pedagog mgr Małgorzata Niewodowska. Od tego czasu zmieniła się procedura przyjmowania dzieci do poradni. Został stworzony Punkt Konsultacyjny do którego zgłaszali się rodzice dzieci z trudnościami w nauce. Po przeprowadzeniu wywiadu psychologicznego, psycholog planował dalszą drogę pomocy dziecku. Taka struktura pracy naszej poradni działa do dzisiaj. Zmieniało się nazewnictwo trudności w nauce, już nie tylko mówiono o dysleksji rozwojowej. Pojawiły się terminy dysortografia, dysgrafia, głęboka dysleksja rozwojowa, specyficzne trudności w nauce. Powstało pytanie o przyczyny trudności niektórych uczniów w nauce matematyki. Pani psycholog mgr Janina Nowińska zainteresowała się tym tematem. W poradni zaczął działać Międzyporadniany Zespół dot. Dyskalkulii. Zanim w pracowniach testów psychologicznych powstały wystandaryzowane testy do badania umiejętności matematycznych, zespół opracował różne próby, które pomagały w diagnozie trudności w nauce matematyki. W 2006r. nasza poradnia była pierwszą placówką oświatową w Krakowie, która zaczęła prowadzić terapię EEG – biofeedback. Cała kadra poradni rzetelnie pracowała, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Niestety w 2012 roku nastąpił dla naszej placówki trudny czas. Pomimo dużego uznania w środowisku dzieci, rodziców i nauczycieli pojawiła się obawa, że nastąpi likwidacja naszej poradni.


Inicjatywa pani dyrektor Małgorzaty Niewodowskiej oraz wszystkich pracowników, przy ogromnym wsparciu rodziców i nauczycieli pozwoliła przetrwać nam ten trudny czas. Nasza poradnia poszerzyła zakres swojego działania, pracownicy podjęli nowe wyzwania zawodowe i w 2012r Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Dla Dzieci Dyslektycznych została przekształcona na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi.

Przyjmujemy uczniów z krakowskich szkół, którzy doświadczają niepowodzeń edukacyjnych, których podłożem może być dysleksja rozwojowa, inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia komunikacji językowe, w tym afazja i jąkanie, trudności adaptacyjne związane ze wcześniejszym kształceniem za granicą.

Od 2012 roku dzielimy się naszą wiedzą z nauczycielami, rodzicami, pracownikami innych poradni, prowadząc liczne szkolenia, organizując konferencję. Z inicjatywy pani dyrektor w poradni działały Międzyporadniane Zespoły dot. Dziecka z inteligencją niższą niż przeciętna, z afazją.


Kończąc krótką historię Poradni przy ul. św. Gertrudy mamy nadzieję, że pracujący w niej specjaliści będą mogli dalej pomagać dzieciom, rodzicom, nauczycielom i nie grozi im następne przekształcenie.

Historię poradni tworzą pracujące w niej osoby. Nie sposób wszystkich wymienić, ale wszystkim, kiedyś i aktualnie pracującym wielkie podziękowania za codzienną pracę i pragnienie ciągłego rozwoju.