• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków”. Rok szkolny 2019/2020

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii od września 2018 r. uruchamiają realizację projektu „O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków”.
Celem projektu jest wdrożenie do praktyki szkolnej założeń wybranych, rekomendowanych przez MEN programów w procesie wychowawczym oraz we współpracy z rodzicami. 

Więcej szczegółów w załączniku (program o Uśmiech Dziecka S.Bobula.pdf)

W ramach współpracy oferujemy wsparcie w:
- diagnozie potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej z wykorzystaniem alternatywnych i tradycyjnych metod ewaluacji,
- opracowaniu szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych uwzględniających wyniki diagnozy,
- opracowaniu form wsparcia: udział nauczycieli w konkretnym programie ( szkolenie w wymiarze 10 godzin dydaktycznych), konsultacje grupowe i indywidualne specjalistów z poradni psychologiczno- pedagogicznych,
- wdrażaniu założeń programowych do praktyki szkolnej,
- bieżącym monitoringu i ewaluację.
W projekcie uczestniczą szkoły i placówki, w których zadeklarowało chęć udziału, co najmniej 30 nauczycieli i nauczycielek. 

W szkołach podstawowych projekt realizowany jest w dwóch grupach obejmujących oddziały:  I-IV i V-VIII. 

Szkoły biorące udział w projekcie przy SPPPDDZNE w roku szkolnym 2019/2020:

Szkoła Podstawowa Nr 103 w Krakowie

Szkoła Podstawowa Nr 111 w Krakowie

Szkoła Podstawowa Nr 137 w Krakowie

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krakowie

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie

Szkoła Podstawowa Nr 36 w Krakowie


Prowadzący projekt: Stanisław Bobula

Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić poprzez:
kontakt telefoniczny: tel. 12 422 43 83;
kontakt mailowy : 
spppddzne@gmail.com
Kontakt w zakresie wspomagania:
Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół 
spppddzne@gmail.com
Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:
Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05, 
ewadybowicz@gmail.com