• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek! 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej realizują zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek. Objęliśmy procesowym wspomaganiem przedszkola i szkoły. Wsparcie obejmuje pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.  

W ramach wspomagania proponujemy :

- wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od IX 2019 do V 2020  roku,

- pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz realizacji działań zaplanowanych w: Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,

- wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych, w tym wsparcie doradcy metodycznego zgodnie z jego kompetencjami,

- udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.
Uprzejmie prosimy Państwa o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami. 


Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis


Wykaz sieci, które zostały uruchomione ilustruje  tabela znajdjąca sie na portalu edukacyjnym .

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232799,1812,komunikat,wspomaganie_rozwoju_przedszkoli__szkol_i_placowek_przez_poradnie_specjalistyczne_w_roku_szkolnym_2019_2020.html 

Zgłoszenia do sieci realizowanych przez Specjalistyczna Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Dla dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi można przesyłać na adres mailowy joanna.markielowska@gmail.com za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Formularz

Opublikowano 05 wrz 2019