DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ  PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI  EDUKACYJNYMI W KRAKOWIE

Wstęp Deklaracji

Specjalistyczna  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla  Dzieci z  Niepowodzeniami  Edukacyjnymi zobowiązuje się zapewnić  dostępność swojej strony  internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych  podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma  zastosowanie do strony internetowej  www.poradnia-psychologiczna.com


Data publikacji strony internetowej: 2017-12-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona  internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4  kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych  podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych  poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część  z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu  alternatywnego, mają one  charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do  realizacji bieżących  zadań, 
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Strona nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:                                                          

  • nie posiada wersji kontrastowej,
  • nie ma możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
  • nie ma podwyższonego kontrastu,                                                              
  • brak fokusa dla osób niedowidzących.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji:
Oświadczenie  sporządzono dnia : 2020-09-23. Deklarację  sporządzono na podstawie  samooceny przeprowadzonej przez podmiot  publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.poradnia-psychologiczna.com można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o  kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są Magdalena Natanek adres  poczty  elektronicznej m.natanek.poradnia@gmail.com oraz Małgorzata Karakuszka  adres poczty elektronicznej m.karakuszka.poradnia@gmail.com . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji   niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy  ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia  dostępności cyfrowej  strony internetowej, aplikacji mobilnej lub  jakiegoś ich elementu.  Można także zażądać udostępnienia informacji w  formach alternatywnych,  na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo  dokumentu, opisania  zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie  powinno zawierać dane  osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą  stronę internetową lub  aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.  Jeżeli osoba żądająca  zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie  alternatywnej, powinna  także określić formę tej informacji.

Podmiot  publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie  i nie później, niż w  ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie  jest możliwe, podmiot  publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy  realizacja żądania  będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być  dłuższy niż 2  miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe,  podmiot  publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do  informacji.

W  przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania  zapewnienia  dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można  złożyć  skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Dostępność architektoniczna

Specjalistyczna  Poradnia Psychologiczno –  Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami  Edukacyjnymi nie jest  przystosowana do osób niepełnosprawnych ponieważ  znajduje się w  kamienicy z 1889 r., która jest własnością  Miasta  Krakowa.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Specjalistyczna  Poradnia Psychologiczno –  Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami  Edukacyjnymi mieści się na  wysokim parterze, po dwóch stronach  kamienicy. Do Pomieszczeń Poradni  prowadzą schody z korytarza.

Poradnia nie posiada windy, ani podjazdu dla niepełnosprawnych. 

Opublikowano 23 wrz 2020