• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Na tej bazie budowana jest oferta doskonalenia dla nauczycieli. Wspomaganie może przebiegać w dwóch formach:

  • Wspomaganie procesowe obejmuje przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły, określenie form wsparcia, wdrażanie zaplanowanych działań, monitoring i ewaluację prowadzonych działań.
  • Wspomaganie problemowe obejmuje wsparcie na wybranych etapach lub etapie procesu.

W ramach proponowanego wsparcia  możliwa jest systematyczna współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z Organizatorami Rozwoju Szkoły oraz organizowanie spotkań Animatorów Rozwoju Szkoły. W sprawach wymagających szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych istnieje możliwość zwiększenia liczby konsultacji.

Udział w procesie należy zgłaszać do naszej poradni poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na naszej stronie internetowej. Proponujemy również wykorzystanie Karta zgoszenia- Wspomaganie1 2018.doc i przesłanie jej do naszej Poradni na adres mailowy spppddzne@gmail.com  z dopiskiem "WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ" (Karta w załączeniu).

Zgłoszenie do współpracy w zakresie wspomagania może nastąpić poprzez:
-kontakt telefoniczny: tel. 12 422 43 83;
-kontakt mailowy : spppddzne@gmail.com
Kontakt w zakresie wspomagania:
Joanna Markielowska, koordynator administracyjny ds. wspomagania rozwoju szkół spppddzne@gmail.com
Szczegółowych informacji w zakresie wspomagania udziela:
Ewa Dybowicz koordynator wspomagania przy SPPPDDZNE tel. kom: 604 77 66 05,
ewadybowicz@gmail.com