• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • 12 422 43 83,
    660 637 312
  • SPPPDDZNE na Facebook

Joanna Michoń

Koordynator sieci „ matematycznej”

Nauczyciel  dyplomowany, nauczyciel matematyki oraz zajęć komputerowych/ informatyki w Szkole Podstawowej w Tarnowie. Od 10 lat czynny egzaminator egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z matematyki, trener i moderator CEO w projekcie Cyfrowa Szkoła oraz Aktywna Edukacja. Edukator w projekcie Cyfrowobezpieczni związanym z bezpieczeństwem  w sieci. Od kilku lat, oprócz pracy z uczniami aktywnie uczestniczy w konferencjach oraz projektach związanych z nowoczesnymi metodami pracy, wprowadzaniem TIK na lekcjach matematyki, współpracuje z ODN w Tarnowie, Krakowie i Nowym Sączu prowadząc warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli.

Dr Dominika Bucko

Koordynator sieci Dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie oraz powracające z zagranicy  a także dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego

Pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego dorosłych i młodzieży na różnych poziomach zaawansowania. Prowadzi także zajęcia z metodyki nauczania oraz strategii rozumienia tekstu oraz zastosowania najnowszych technologii w nauczaniu języków obcych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Jest współautorką interaktywnej platformy do nauki języka polskiego jako obcego dla początkujących-  popolskupopolsce.edu.pl oraz podręcznika o tym samym tytule. Jest także egzaminatorem podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauczania wspomaganego komputerowo, strategii wybieranych przez uczących się oraz podejścia zorientowanego na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

Renata Flis

Doradca metodyczny, koordynator sieci dla koordynatorów sieci metodycznych i problemowych

Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, trener, coach. Wieloletni doradca metodyczny do spraw kształcenia integracyjnego, obecnie doradca metodyczny zajmujący się organizowaniem wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli

w Gminie Miejskiej Kraków.  Autorka książek i  publikacji. Autor i realizator innowacji pedagogicznych. Stale współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W ostatnim czasie autor i realizator scenariusza warsztatów dla konsultantów  ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski w zakresie wspomagania nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Organizator wielu konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli  z całej Polsce. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „ Wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków”. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji

Narodowej II Stopnia oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa.

Wiesława Kubieniec

Koordynator sieci Warsztat pracy wychowawcy w klasach I –III szkoły podstawowej

Nauczyciel dyplomowany,  edukacji wczesnoszkolnej. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu kształcenia integracyjnego i rewalidacji indywidualnej w  Szkole Podstawowej nr 41 w Krakowie. Autorka i realizatorka programów nauczania i innowacji pedagogicznych , między innymi : „Autorska koncepcja pracy z klasą od „0” do klasy 3”, „ Innowacyjny program pracy z klasą – zintegrowana edukacja” , „ Edukacja zdrowotna w kształceniu zintegrowanym”,  „Rozwój przez edukację  – zajęcia plastyczne”. Równocześnie od wielu lat jest liderem zespołu nauczycieli I etapu edukacyjnego i wielokrotnym opiekunem stażu nauczycieli różnych specjalności.  Bardzo lubi pomagać innym, niekoniecznie licząc na odwzajemnienie – ceni współpracę i dzielenie się doświadczeniem, organizowała wiele  lekcji otwartych dla nauczycieli, lekcje ćwiczeniowe dla studentów, szkolenia Rad Pedagogicznych i zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

Jarosław Ligęza

Koordynator sieci Coaching w szkole

Psycholog, trener, coach. Absolwent kilku zaawansowanych szkół trenerskich oraz szkoły coachingu organizowanej przez Erickson College w Vancouver.  Specjalizuje się  w zastosowaniu kreatywności, coachingu w edukacji i biznesie.Ponadto prowadzi  treningi umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych. Zrealizował ponad 1000 godzin autorskich szkoleń. W swojej pracy z ludźmi łączy wiedzę i doświadczenie z pasją.

Urszula Grygier

Koordynator sieci Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla nauczycieli kl. IV-VIII

Biolog, oligofrenopedagog, doradca metodyczny. Autorka licznych publikacji metodycznych, rzeczoznawca MEN,  opracowała program nauczania, który został nagrodzony I miejscem w konkursie MEN oraz ORE. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów  i nauczycieli oraz organizuje i koordynuje konferencje metodyczne.

Elżbieta Kawa

Koordynator sieci Zaburzenia komunikacji językowej – afazja, mutyzm i jąkanie

Psycholog, logopeda zajmuje się diagnozą  i terapią zaburzeń mowy i sprawności językowej  o typie afazji, mutyzmu, jąkania oraz diagnozą trudności edukacyjnych. Prowadzi,   także konsultacje dla nauczycieli uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz Szkołę Dla Rodziców.